Wat wij geloven

“Heel de Schrift is door God ingegeven…” (2 Timotheüs 3:16)

De levende God

Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen gecreëerd door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.


Jezus Christus, zoon van God
Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.


Opgestaan na de kruisdood
Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.


Eeuwig leven door bekering
Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt.


Opnieuw geboren
Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.


Doop in water
Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden. De enige bijbelse en juiste manier is de doop door onderdompeling.


Doop met de Heilige Geest
Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van de kenmerken van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt.


Tongentaal en profetie
Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast zijn andere gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.